Bookmark and Share

Pravidla 2020

Vydáno dne 29. 02. 2020 (1030 x přečteno)

 


NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ 

 • rada Jihovalašské ligy nočních soutěží (dále jen JLNS) je nejvyšším orgánem na soutěži
 • rada ligy je stanovena jako uspořadatel a organizátor JLNS pro daný ročník


I. ÚČAST

 • soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži, ženy, muži nad 35 let
 • Jihovalašská liga nočních soutěží je otevřenou mezinárodní soutěží, za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.


II. ROZSAH SOUTĚŽE

 • soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději do ukončení posledního pokusu soutěže
 • začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva 
 • pokud v průběhu soutěže do 15 minut nenastopí na přípravu základny žádné soutěžní družstvo, hlavní rozhodčí tuto soutěž ukončí a proběhne její vyhodnocení podle dosavadních výsledků, toto ustanovení neplatí v případě technické závady časomíry a jiných skutečností pro provedení požárního útoku (výpadek elektřiny, dopouštění vody)
 • změna pořadí (prohození družstev) v uzavřené startovní listině je možná pouze po vzájemné dohodě obou družstev a nahlášení této změny pořadateli
 • startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži, výše startovného činí 250,- Kč za jedno soutěžní družstvo.


III. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

 • termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů
 • začátky soutěží jsou stanoveny pořadatelem


IV. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

 • dle platné „Směrnice hasičských soutěží“ vydané SHČMS a dle těchto pravidel, v případě jejich odlišností se použijí pravidla JLNS
 • soutěžní družstva provádí požární útok ve všech kategoriích na trati 2B, 4C

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj

 • přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu, kombinace motorů a čerpadel není možná
 • stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:
  • úpravy spojené s hlavou motoru (např. osmikanálová hlava) a jeho sáním se umožnují, avšak karburátor a jeho ovládání musí být umístěno na původním místě.
  • výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu
 • osvětlení stroje může být pouze originální - světlo palubní desky a originální světlo na stroji - vysouvací, libovolného typu

Sání

 • savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
 • koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu, na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO, maximální světlost oka je 10x10mm.
 • koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány 
 • pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody
 • koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
 • podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.

Útočné vedení

 • plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku bude provedeno při nástupu na přípravu základny, hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice"B65" min. šířka 100 mm.
 • délka hadic je 20 m ± 1 m včetně půlspojek
 • kontrolu šíře dvou náhodně vybraných hadic provede rozhodčí základny při nástupu na základnu, pokud hadice nebude splňovat rozměry má družstvo čas na výměnu pouze do ukončení doby přípravy na základnu
 • kontrola délky hadic může být provedena po dokončení útoku, změřením jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím, hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat, porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva, hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety
 • mezi ozuby půlspojek musí projít papír
 • rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran
 • proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm, proudnice se může dotýkat země
 • závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára a plocha za ní je nedotknutelná
 • družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu

Výstroj soutěžících a sboru rozhodčích

 • k provedení požárního útoku jednotná ústroj (u družstev žen nemusí být tričko zastrčené do kalhot, kombinace krátkého a dlouhého rukávu možná, kotníky zakryté), obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu (kopačky nejsou povoleny), opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu
 • při přípravě základny musí být každý člen řádně ustrojený (opasek, přilba)
 • doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná – pracovní nebo společenský stejnokroj, popř. jiný vhodný oděv.Jiná ustanovení  

 • délka přípravy na základně je podle počtu přihlášených družstev min. 3 minuty, max. 4 minuty, čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní
 • v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
 • připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího, svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu
 • bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa připravte se…“, končí stanovený limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním).
 • stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se …“ u prvního pokusu
 • v soutěžním družstvu mohou být na jednotlivé soutěži vyměněni maximálně 2 soutěžící a to maximálně 2krát za danou sezónu, pokud družstvo tuto možnost během sezóny vyčerpá, smí si nadále vyměnit na jednotlivé soutěži maximálně 1 soutěžícího, vyměněný soutěžící nastoupí za dané družstvo v domovském dresu a tuto skutečnost nahlásí hlavnímu rozhodčímu při nástupu na přípravu základny, body se nepočítají družstvu, které si půjčí 2 soutěžící z jiného družstva po tři a vícekrát za sezónu a také v případě zjištění výměny dresu sotěžícího, kdy se body z daného kola nepočítají jak domovskému tak hostujícímu družstvu
 • v soutěžním družstvu v kategorii muži nad 35 let mohou nastoupit nejvýše 3 závodníci ve věku 30+, ostatní 35+; pořadatel si vyhrazuje v případě nejasností právo na kontrolu věku; členové týmu, který se účastní kategorie muži nad 35 let mohou nastoupit také v kategorii muži, aniž by se jednalo o půjčení závodníka; družstvo soutěžící v kategorii muži nad 35 let se nesmí zúčastnit ve stejném složení členů kategorie muži.
 • za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace
 • startovní listina bude spuštěna v neděli ve 20:00 dva týdny před soutěží na stránkách firesport.eu/soutěže/rezervace a bude při spuštění obsahovat rezervace pouze pro družstva pořádající daný ročník JLNS, ostatní družstva se přihlašují standartním způsobem


VI. MĚŘENÍ ČASU

 • čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou
 • časomíra musí být konstruována tak, aby měřila minimálně na dvě desetinná místa
 • umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa
 • časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času do sražení druhého terče a následně s dosaženým časem
 • při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus, k opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny, při selhání časomíry delším než jedna hodina se závod ruší, při dodání náhradní časomíry před uplynutím jedné hodiny se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu, při další poruše časomíry delší jak 30 minut se ruší závod v dané kategorii, výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení Extraligy
 • případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu, za posouzení závady včetně jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny, závada světelné signalizace musí být do dalšího pokusu opravena.


VII. STARTOVÁNÍ

 • povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“, „POZOR!“, výstřel, každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
 • startování musí být prováděno startovací pistolí
 • při špatném startu je družstvo vráceno písknutím odpovědného rozhodčího
 • povely startéra musí být prokazatelně slyšitelné - startování bude probíhat do mikrofonu


VIII. VEDOUCÍ DRUŽSTVA

 • vedoucí družstva nemusí být označený vestou, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, v době po startu družstva vede případný zásah k diskvalifikaci družstva


IX. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ 
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení JLNS takto: 

pořadí muži ženy muži nad 35 let
1 20 10 8
2 18 8 6
3 16 6 4
4 14 5 3
5

12

4 2
6 11 3  
7 10 2  
8 9 2  
9 8    
10 7    
11 6    
12 5    
13 4    
14 3    
15 2    
dokončení pokusu
na dalších místech
2 2 2
nedokončení pokusu 1 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění, finanční odměna, věcné ceny a poháry budou přiděleny na základě výsledků dříve sestřelených terčů

X. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ JLNS

 • zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada JLNS ihned po skončení poslední soutěže 
 • do celkového hodnocení se budou započítávat pouze druždva, která se zúčastní čtyř a více soutěží v daném roce, družstvu se započítávají body z absolvovaných soutěží
 • vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů, při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění
 • družstvům umístěným v celkovém pořadí v kategorii mužů na 1. - 10. místě, v kategorii žen na 1. - 5. místě a kategorii mužů nad 35 let na 1. - 3. místě bude udělena pamětní věcná cena a rozdělena finanční částka z konta JLNS určená na odměny

 

XI. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

 • pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
 • hlavního rozhodčího na soutěž deleguje pořadatel, kvalifikace rozhodčího PS se nepožaduje, hlavní rozhodčí musí být schválen radou JLNS, rozhodnutí o kontrole nářadí pro požární útok je plně v kompetenci hlavního rozhodčího soutěže
 • pořadatel je povinen pořídit kontrolní fotografii každého družstva na startovní čáře pro důkazy při prokázání převlečení dresů nebo půjčení dvou a více závodníků a uchovat tyto fotografie až do oficiálního vyhlášení výsledků daného ročníku
 • dodržet rozměry tratě dle přílohy č. 1
 • dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh
 • terče musí být vybaveny viditelnou a funkční světelnou signalizací ukončení pokusu, která musí být umístěna nad deskou každého terče
 • terče musí být konstruovány a zajištěny tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv pohybu nástřikové desky v průběhu konání soutěže
 • dodržet minimální tuhost sepnutí terčů - tuhost sepnutí terčů bude kontrolována měřidlem, které může být zapůjčeno před zahájením ročníku ke kontrole svých terčů. Tato tuhost nesmí být nižší, než stanovuje předané měřidlo. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu viz obr. Průměr válce musí být v rozmezí 55-75 mm, vzdálenost od středu válce po střed pákového převodu musí být v rozmezí 50-60mm.
 • čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů, prostor 10m před čárou a terče musí být osvíceny
 • nádrž na vodu musí mít stěny vysoké min 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel
 • levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny
 • v průběhu požárního útoku se nádrž vodou nedoplňuje, v případě extrémního sucha je možné časově omezit délku pokusu až na hranici 35 s
 • základna délky a šířky 2000 mm, výšky 100 mm se zakrytými čely ze všech čtyř stran
 • zaznačit sprejem pozice základny a nádrže na vodu po přeměření tratě, které bude provedeno před začátkem soutěže hlavním rozhodčím a zkontrlovat, zda není základna či nádrž vychýlena z této pozice vždy po 15 družstvech
 • vyznačit na soutěžní dráze 17,5 metrové úseky měřené od čáry stříkání viditelnými světelnými značkami, které dodá rada JLNS
 • zajistit vyklizení tratě pro start dalšího družstva - zkontrlování tratě rozhodčím u terčů a zdvižení bílého praporku, jakožto signál hlavnímu rozhodčímu
 • zajistit pro všechna družstva přihlašovací formuláře do souteže a po ukončení soutěže je odevzdat na příslušné OSH 
 • zajistit zveřejnění pravidel a průběžných výsledků daného ročníku
 • vyhlášení výsledků proběhne do 15 minut po skončení posledního útoku
 • každý pořadatel uhradí 100 Kč za každé zúčastněné družstvo na účet JLNS, získaná finanční částka včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení JLNS a jejího chodu (písemnosti, telefony, poštovné apod.) 
 • vyplatit v hotovosti na cenách pro kategorii mužů a žen dle svého uvážení celkem nejméně 6.000,- Kč 
 • soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě ve všech kategoriích musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, kategorie a umístění, zakazuje se udělovat živé ceny
 • po skončení soutěže předat poadateli následujícího kola traťové značky a reklamní plachty
 • odeslat radě JLNS výsledkové listiny v elektronické podobě neprodleně po skončení soutěže na email JLNS@email.cz, do této listiny řádně zaznačit družstva, která využila možnosti půjčení dvou závodníků (rozpozná podle odlišných dresů a oznámení rozhodčího)
 • zajistit instalaci reklam případných sponzorů JLNS (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže
 • uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres, na výsledkovou listinu uvést název soutěže (JLNS), vlastní název soutěže (POHÁR., MEMORIÁL… apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění
 • pořadatel je povinen zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová plocha kolem základny, koberec)
 • doporučuje se použít přehledný displej pro měření času přípravy družstva na požární útok

 

XII. ČLENOVÉ RADY JLNS

 • rada ligy se skládá z 7 členů, svého jednoho zástupce si vždy určí každý sbor, který je spolupořadatelem JLNS v daném ročníku, každý pořádající sbor má tedy jeden hlas 

 

 

XIII. SOUTĚŽE ZAŘAZENÉ DO SERIÁLU JLNS 2016

termín místo konání čas
13.6. Mirošov 21:45
20.6. Křekov 21:45
5.7. Nedašova Lhota 21:30
18.7. Nevšová 21:30
25.7. Drnovice 21:30
1.8. Vysoké Pole 21:30
8.8. Vrbětice 21:30

 

Příloha č.1: